Alle onderwijs en zorg voor cluster 2 op één locatie in Amsterdam!

Samenwerken aan een toekomstbestendige campus

In de zoektocht naar het realiseren van hun ambitie hebben Kentalis en VierTaal zich niet laten leiden door bestaande kaders of verschillen in organisatie. De gedeelde wens om een optimale onderwijs-zorgomgeving voor hun doelgroep te creëren heeft geleid tot plannen waarbij samenwerking, delen van kennis, en optimalisatie van ruimtegebruik voorop staan. Een gedegen onderzoek naar investeringskosten, exploitatielasten en mogelijke grondopbrengsten heeft een voorkeursscenario opgeleverd waarbij de Cluster 2 Campus wordt gerealiseerd op één locatie in de stad Amsterdam. Niet het startscenario, wel het meest toekomstbestendige scenario!

Samenwerking
Kentalis en VierTaal zijn aanbieders van onderwijs en zorg voor kinderen, leerlingen en volwassenen die kampen met een beperking in horen en communiceren. Het totale aanbod loopt van behandeling op maat en onderwijs tot specialistisch onderzoek in het audiologisch centrum. Daarnaast bieden Kentalis en VierTaal ambulante dienstverlening aan scholen in hun samenwerkingsverband. Een breed scala aan diensten waarmee een enorme hoeveelheid expertise gepaard gaat. Expertise die door samenwerking en zichtbaarheid in de organisatie zo breed mogelijk gedeeld en ingezet moet kunnen worden.

Versnipperd
Op dit moment bieden de organisaties op negen verschillende plekken in Amsterdam onderwijs en zorg aan. Deze versnippering heeft een negatief effect op zowel de samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling binnen de organisaties als op het aanbod van specialistische ondersteuning voor de doelgroep. Daarbij komt, dat meer dan de helft van de gebouwen zich in technisch slechte staat bevindt of als eenlaags gebouw in een omgeving van meerlaagse bebouwing staat. Genoeg redenen voor Kentalis en VierTaal om de handen ineen te slaan en na te denken over een gezamenlijke ontwikkeling van een Cluster 2 Campus.

Inzet experts
Vanuit alle organisatieonderdelen van Kentalis en VierTaal hebben medewerkers samengewerkt aan de vertaling van de visie naar het gewenste onderwijs-, zorg- en huisvestingsconcept. Met een team van zo’n 30 mensen is nagedacht over de ideale huisvesting, waarbij alle organisatieonderdelen op de juiste wijze met elkaar gelinkt zijn om zo voor alle gebruikers de meest optimale leer-, werk- en zorgomgeving te creëren. Hierbij is zowel nagedacht vanuit de leerlingen en cliënten als vanuit de medewerkers.

Ideaalbeeld
Het resultaat is een Cluster 2 Campus waarbij de hoofdorganisatie bestaat uit een 12-min-, een 12-plus- en een medewerkersgebied. Elk gebied bestaat uit een centraal hart, met daaromheen verschillende clusters. Voor het 12-min en het 12-plus gebied zijn deze clusters op doelgroep of op uitstroomprofiel gevormd. In de centrale harten worden voorzieningen gedeeld zoals een speellokaal, de bibliotheek, een kantine, werkplaatsen en teamruimten. Zorgruimten voor leerlingen van de Campus zijn dicht bij de leerlingen geplaatst om de integratie van onderwijs en zorg zoveel mogelijk te optimaliseren. Waarbij het medewerkersgebied uiteraard het centrale ontmoetingspunt voor alle experts van binnen en buiten de Campus blijft.

Schaalverkleining
Naast het delen van gezamenlijke voorzieningen is schaalverkleining een centraal thema geweest tijdens het ontwikkelproces. De hele Cluster 2 Campus bedient, alleen al met zijn onderwijsprogramma, een kleine 800 leerlingen vanuit Amsterdam en omgeving. Tel daarbij de cliënten van de behandelgroepen en van het audiologisch centrum op en je hebt te maken met een aanzienlijke doelgroep. In combinatie met zorg, ambulante dienstverlening en het audiologisch centrum komt de totale ruimtebehoefte van de Cluster 2 Campus neer op ca. 16.000 m² bruto vloeroppervlak. Zonder schaalverkleining zou dit een zeer onveilige en storingsrijke omgeving vormen voor alle leerlingen, cliënten en medewerkers van de Campus. Kortom, schaalverkleining is ingezet als instrument voor het behapbaar maken van een grootschalige ontwikkeling.

Scenario’s
Het ideale huisvestingsscenario past niet zonder meer in het gebouwenbestand van VierTaal en Kentalis. De versnippering van de panden over de stad, de technische staat en levensverwachting van de panden en de ruimtelijke inpassing in het stedelijk weefsel hebben geleid tot een onderzoek naar drie scenario’s. Deze varieerden van maximaal hergebruik tot volledige nieuwbouw. Elk scenario is beoordeeld op benodigde investering van nieuwbouw en renovatie, te verwachten exploitatielasten, levensduur en functionele en stedelijke inpassing. Het voorkeursscenario’s, volledige nieuwbouw op één locatie, scoort met uitzondering van de investeringslasten het beste op alle onderdelen.

Bijdrage aan de stad
Met de realisatie van de Cluster 2 Campus in Amsterdam wordt op verschillende plaatsen in de stad ruimte gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen. De concentratie van het onderwijs- en zorgprogramma op één locatie draagt hiermee bij aan de stedelijke verdichting van Amsterdam. Tot net buiten de ring komen in ieder geval op zeven plekken locaties vrij. Op de zeven locaties die vrij komen maakt de monofunctionele eenlaagse bebouwing plaats voor meerlaagse complexen waarin meerdere functies zoals wonen, werken en ontspannen gecombineerd kunnen worden.

Een ambitie die niet alleen een meerwaarde levert voor de hele Cluster 2 Campus, maar ook bijdraagt aan de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam!

Tekst: Jutta Groosman. M3V advies & management heeft het gehele traject begeleid. Voor meer informatie: www.m3v.nl.

Doelgroep
VierTaal en Kentalis bieden behandeling, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en specialistische zorg voor kinderen, hun ouders en verzorgers en volwassenen met een beperking in horen en communiceren. De doelgroep is slechthorend, doof of heeft te maken met een taalontwikkelingsstoornis. Sommigen hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen. Vanuit diverse specialistische disciplines op het gebied van onderwijs en zorg wordt brede ondersteuning gegeven, niet alleen aan de doelgroep zelf maar ook aan hun omgeving. Het doel hierbij is om ervoor zorg te dragen dat de beste ontwikkeling op het gebied van taal en communicatie plaats vindt, zodat optimaal deel genomen kan worden aan de samenleving.