SVP wint aanbesteding planvorming gebiedsontwikkeling Crailo

SVP architectuur en stedenbouw, advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, OKRA landschapsarchitecten en Bureau voor Gebiedscommunicatie gaan als Team C samen met GEM Crailo B.V. het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Crailo opstellen.

De combinatie kwam bij de Europese aanbestedingsprocedure, die door de GEM Crailo was gestart, als beste uit de bus. De directie van GEM Crailo, de organisatie die namens Laren, Hilversum en Gooise Meren de ontwikkeling van het gebied ter hand neemt, heeft de opdracht gegund aan Team C. Met deze gunning volgt de directie het advies van de beoordelingscommissie.

Criteria
Tien ondernemingen toonden in eerste instantie interesse voor de aanbesteding. Na een eerste selectie werd aan vijf partijen gevraagd om een uitgebreid plan in te dienen. De bureau’s werden beoordeeld/getoetst op verschillende onderdelen: visie en plan van aanpak, duurzaamheid, deskundigheid, ervaring van het in te zetten team, (burger)participatie en risicobeheersing. Team C scoorde op alle onderdelen hoog en kwam derhalve als duidelijke ‘winnaar’ uit de bus.

Het Rad van Crailo

Duurzaamheidsaanpak
Het consortium heeft bijzonder goed gescoord op de duurzaamheidsaanpak waarbij de vijf pijlers uit het in 2017 door SVP opgestelde ambitiedocument zijn gecombineerd met de 12 thema’s van de Aanpak Duurzaam GWW. Tezamen vormen ze ‘het rad van Crailo’, een instrument om de duurzaamheidsambities concreet te maken en deze ambities ook te verankeren en borgen voor de toekomst. Ook tijdens het uitgebreide participatietraject zal het Rad gebruikt worden als bewustwordingsinstrument maar ook als tool om te kijken of initiatieven passen binnen de ambities voor Crailo.

Burgerpanel
Jan Nieuwenhuizen, directeur van GEM Crailo, is bijzonder blij met de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. “Met Team C hebben we een combinatie met veel deskundigheid en specialisme, een goed team, een sterk plan van aanpak en een grote mate van creativiteit, ook waar het de participatie betreft. Ik zie het vervolg met vertrouwen tegemoet.”

Bijzonder aan de aanbestedingsprocedure was het feit dat vier inwoners van de drie betrokken gemeenten op het onderdeel burgerparticipatie mee beoordeelden. Twee inwoners van Gooise Meren, één uit Hilversum en één uit Laren vormden een burgerpanel dat toetste hoe de vijf gegadigden het proces burgerparticipatie hadden ingericht. Ook op dit onderdeel kwam Team C als beste uit de bus.

Team C

Vervolgtraject
Vanaf de tweede helft oktober gaat Team C aan de slag met het opstellen van de ruimtelijke plannen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan voor Crailo in het voorjaar van 2020 ter vaststelling aan de drie gemeenteraden gezonden.