Gepersonaliseerd leren en peer coaching

Gepersonaliseerd leren, overgewaaid uit Zweden, maakt ook in Nederland een stormachtige groei door. De leerling draagt daarin grote verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces en de leerkracht stapt meer in de rol van coach. Tijd vrijmaken voor individuele coaching is voor scholen dé bottleneck. Medeleerlingen, peer coaches, kunnen uitkomst bieden. Peer2Peer heeft al ruimschoots ervaring opgedaan hoe dat moet.

Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren vraagt om een nieuwe balans tussen loslaten en grip houden. Het concept leunt daarbij stevig op coaching. Didactische coaching wel te verstaan en de leerkracht moet om dat te kunnen ‘omgebouwd’ worden van instructeur naar coach. Dit leermodel vergt veel van de samenwerking tussen leerkracht en leerling en verlangt een andere kijk op de planning in de school. Tijd voor gestructureerde, individuele coaching is een schaars goed. Scholen zoeken hun eigen weg in het vrijplannen van coachingstijd. Wil het werken zoals bedoeld, dan is regelmatige coaching onvermijdelijk.

Peer2Peer
De ervaren opleiders van Peer2Peer trainen leerlingen en leerkrachten in verschillende coachrollen in het onderwijs. Die aangeleerde vaardigheden sluiten naadloos aan op gepersonaliseerd leren. Zo krijgt (mede)verantwoordelijkheid via peer coaches nog een extra dimensie. Inzet van ouderejaars of excellerende medeleerlingen levert de leerkracht bij deze conceptswitch ruimte op om regie te voeren. Vanuit de Kunskapsskolan, de Zweedse inspiratiebron, komt een standaard vijf fasen gespreksmodel. Werkafspraken vastleggen en evalueren zijn de vaste onderdelen. Het gaat daarbij om leerkeuzes, metacognitie en het bewust variëren van sterke en zwakke kanten. Goed voorbereide peer coaches kunnen die begeleiding deels overnemen en vormen zo de extra handen die de druk op coaching kunnen verlichten. Ook hier is het: grip houden door los te laten.