Aanbesteding Cluster 2 Campus te Amsterdam kan starten!

De gemeenteraad van Amsterdam heeft recent het huisvestigingsprogramma 2018 voor het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs goedgekeurd. Onderdeel van dit programma is de nieuwbouw van het gezamenlijke Expertisecentrum Zorg en Onderwijs van de schoolbesturen Kentalis en VierTaal. Deze voorziening moet onderdak bieden aan circa 800 leerlingen met taal- en ontwikkelingsstoornissen en dove en slechthorende leerlingen in de leeftijd van 4 – circa 18 jaar.

De totale investering bedraagt circa € 27,5 miljoen voor het onderwijsdeel van Kentalis en VierTaal. Daar bovenop komt nog de investering voor het zorgdeel van deze campus. Mede op basis van door M3V opgestelde scenarioanalyses en TCO-benaderingen (Total Cost of Ownership) is besloten te gaan voor volledige nieuwbouw in plaats van deels nieuwbouw en deels renovatie van een aantal gebouwen zoals oorspronkelijk de bedoeling was en waarvoor circa € 12 miljoen beschikbaar was gesteld.

In opdracht van Kentalis en VierTaal is M3V in het vervolg op de scenarioanalyses en kostenberekeningen nu bezig de gezamenlijke onderwijs- en zorgvisie door te vertalen naar een passend huisvestingsconcept en programma van eisen. Hierbij komt ook de relatie met de omgeving naar voren, w.o. de betekenis en toegankelijkheid van de leerbedrijven en de inpassing in de grootschalige stedelijke herontwikkeling van de beoogde locatie te weten de Jan Tooropstraat e.o. te Amsterdam. Veel aandacht is er ook voor een alomvattend sport- en beweegconcept en de relatie met omliggende sport- en bewegingsvoorzieningen. M3V begeleidt de inhoudelijke verdiepingsslagen van circa veertien themagroepen variërend van o.a. de integratie van onderwijs en zorg, de invulling buitenruimte, stedenbouwkundige randvoorwaarden en verkeer en parken tot de beoogde onderwijskundige vernieuwing om in een unitstructuur te gaan werken. De verwachting is dat het opstellen van het PvE medio 2018 wordt afgerond.

Binnenkort start M3V ook met het opstellen van de vraagspecificatie op basis van een in de markt te zetten DBMO-contract met maximale sturing op levensduurkosten (TCO) en toepassing van het principe van Gunnen op Waarde. Daarbij wordt uitdrukkelijk gezocht naar maximalisatie van de inhoudelijke en maatschappelijke waarde van het te realiseren project. Ook de TCO-aanbesteding wordt door M3V (be)geleid tot en met oplevering en nazorg.